QRCode

膽殼品質

shell quality

shell quality 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
shell quality 膽殼品質
學術名詞
獸醫學
shell quality 蛋殼品質
膽殼品質 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
膽殼品質 shell quality

引用網址: