QRCode

氣墊船船體保險單

ACV Form (Hull) {= ACV 1}

ACV Form (Hull) {= ACV 1} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
ACV Form (Hull) {= ACV 1} 氣墊船船體保險單
氣墊船船體保險單 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
氣墊船船體保險單 ACV Form (Hull) {= ACV 1}

引用網址: