QRCode

傳訊賽局

Signaling game

Signaling game 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
經濟學
Signaling game 傳訊賽局
傳訊賽局 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
經濟學
傳訊賽局 Signaling game

引用網址: