QRCode

[鍋爐]外殼

outer casing

outer casing 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
outer casing 外層;外殼
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
outer casing 外殼;外機座;外機殼
學術名詞
電力工程
outer casing 外殼,外機座,外機殼(汽輪發電機的)
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
outer casing 外爐殼,外層
學術名詞
造船工程名詞
outer casing [鍋爐]外殼
學術名詞
電子工程
outer casing 外殼
學術名詞
機械工程
outer casing 外層;外殼
學術名詞
電機工程
outer casing 外殼;外機座;外機殼
[鍋爐]外殼 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
[鍋爐]外殼 outer casing

引用網址: