QRCode

帆式巡防艦(十八世紀裝配較少火砲及裝甲之巡防艦)

sailing frigate

sailing frigate 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
sailing frigate 帆式巡防艦(十八世紀裝配較少火砲及裝甲之巡防艦)
帆式巡防艦(十八世紀裝配較少火砲及裝甲之巡防艦) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
帆式巡防艦(十八世紀裝配較少火砲及裝甲之巡防艦) sailing frigate

引用網址: