QRCode

救生設備,救生器

life saving apparatus

life saving apparatus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
life saving apparatus 救生器材
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
life saving apparatus 救生設備,救生器
學術名詞
造船工程名詞
life saving apparatus 救生設備
學術名詞
機械工程
life saving apparatus 救生設備
救生設備,救生器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
救生設備,救生器 life saving apparatus

引用網址: