QRCode

濕式乾燥

humidity drying

humidity drying 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
humidity drying 濕式乾燥
濕式乾燥 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
濕式乾燥 humidity drying

引用網址: