QRCode

核融合反應

nuclear fusion reaction

保健物理辭典

名詞解釋:

  兩個輕原子核間的反應,最少產生一種比任一原始原子核為重並附帶過剩能量的核種。

核融合反應

fusion reaction

fusion reaction 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
fusion reaction 熔合反應
學術名詞
電力工程
fusion reaction 熔合反應
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
fusion reaction 核融合反應
學術名詞
電機工程
fusion reaction 熔合反應
核融合反應 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
核融合反應 fusion reaction

引用網址: