QRCode

焰弧

flaming arc

flaming arc 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-太空
flaming arc 焰狀弧(極光)
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
flaming arc 焰弧
焰弧 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
焰弧 flame arc
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
焰弧 flaming arc
學術名詞
電機工程
焰弧 flame arc

引用網址: