QRCode

大氣[邊]界層

atmospheric boundary layer

atmospheric boundary layer 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
atmospheric boundary layer 大氣邊界層
學術名詞
海事
atmospheric boundary layer 大氣[邊]界層
學術名詞
地球科學名詞-大氣
atmospheric boundary layer 大氣邊界層
學術名詞
兩岸對照名詞-大氣科學
atmospheric boundary layer 大氣邊界層
學術名詞
電機工程
Atmospheric boundary layer 大氣邊界層
學術名詞
電子工程
atmospheric boundary layer 大氣邊界層
大氣[邊]界層 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
大氣[邊]界層 atmospheric boundary layer

引用網址: