QRCode

延展性

ductility

力學名詞辭典

名詞解釋:  材料在斷裂前產生塑性變形的能力,稱為延展性。延展性大的材料受外力作用時,在斷裂而能吸收較大的能量。如軟鋼、鋁及其合金、銅、鉛、鎳等為延展性較大的金屬。材料的延展性受溫度、應變率等因數影響。

延展性

stretch

stretch 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
STRETCH 延伸;擴展;拉長
學術名詞
食品科技
stretch 拉伸,伸張
學術名詞
礦物學名詞
stretch 拉伸;伸長;展延;範圍
學術名詞
紡織科技
stretch 伸張;展距;拉伸
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
stretch 伸展
學術名詞
電力工程
stretch 伸展,伸張,伸長,拉長,拉緊,[脈衝]加寬,展寬
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
stretch 拉伸;伸長
學術名詞
物理學名詞
stretch 緊張;伸長
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
stretch 延展性
學術名詞
材料科學名詞
stretch 拉伸;伸展
學術名詞
電子工程
stretch 伸展
學術名詞
電機工程
stretch 伸展;伸張;伸長;拉長;拉緊;加寬;展寬
學術名詞
電子計算機名詞
stretch 伸展
學術名詞
機械工程
stretch 拉伸
延展性 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
延展性 ductility
學術名詞
紡織科技
延展性 malleability
學術名詞
航空太空名詞
延展性 ductility
學術名詞
工程圖學
延展性 ductility
學術名詞
獸醫學
延展性 spreadability
學術名詞
海事
延展性 ductility
學術名詞
海洋地質學
延展性 malleability
學術名詞
視覺藝術名詞
延展性 malleable
學術名詞
力學名詞
延展性 ductility
學術名詞
計量學名詞
延展性 ductility
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
延展性 stretch

引用網址: