QRCode

縮影捲片;微縮捲片

scroll fiche

scroll fiche 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
scroll fiche 縮影捲片;微縮捲片
縮影捲片;微縮捲片 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
縮影捲片;微縮捲片 scroll fiche

引用網址: