QRCode

微縮單片;微片

fiche

fiche 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
fiche
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
fiche 微縮單片;微片
學術名詞
電機工程
fiche
學術名詞
電子計算機名詞
fiche
微縮單片;微片 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
微縮單片;微片 fiche

引用網址: