QRCode

均勻係數;均勻模數

modulus of uniformity

modulus of uniformity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
農業機械名詞
modulus of uniformity 均勻係數;均勻模數
學術名詞
機械工程
modulus of uniformity 均勻係數;均勻模數
均勻係數;均勻模數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
農業機械名詞
均勻係數;均勻模數 modulus of uniformity
學術名詞
機械工程
均勻係數;均勻模數 modulus of uniformity

引用網址: