QRCode

紐西蘭裸大鼠

New Zealand nude rat

New Zealand nude rat 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
New Zealand nude rat 紐西蘭裸大鼠
紐西蘭裸大鼠 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
紐西蘭裸大鼠 New Zealand nude rat

引用網址: