QRCode

胞漿素原活化物

plasminogen activator

plasminogen activator 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
plasminogen activator 胞漿素原活化物
學術名詞
食品科技
plasminogen activator 胞漿素元活化劑,血織維蛋白溶[解]酶元活化劑
學術名詞
內分泌學名詞
plasminogen activator 纖維蛋白溶酶原活化物
學術名詞
動物學名詞
plasminogen activator 纖維蛋白溶酶原活化物
學術名詞
醫學名詞
plasminogen activator 血漿蛋白原活化因子
學術名詞
藥學
plasminogen activator 纖維蛋白溶酶原活化劑
胞漿素原活化物 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
胞漿素原活化物 plasminogen activator

引用網址: