QRCode

娼優

Ch´ang Yu (2) 

舞蹈辭典

名詞解釋:職稱。女歌舞藝人。

娼優

CH'ANG YU

CH'ANG YU 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
CH'ANG YU 娼優
娼優 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
娼優 CH'ANG YU

引用網址: