QRCode

適應區位;適應地位;適應棲位

adaptive niche

adaptive niche 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
adaptive niche 適應區位;適應地位;適應棲位
適應區位;適應地位;適應棲位 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
動物學名詞
適應區位;適應地位;適應棲位 adaptive niche

引用網址: