QRCode

標軸;參數;濕周(水文學)

parameter

parameter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
parameter 參數
學術名詞
生物學名詞-植物
parameter 介量;參數;參量;介數
學術名詞
鑄造學
parameter 參數
學術名詞
礦物學名詞
parameter 標軸;參數;濕周(水文學)
學術名詞
工業工程名詞
parameter 參數
學術名詞
天文學名詞
parameter 參數;參量
學術名詞
地質學名詞
parameter 參數
學術名詞
核能名詞
parameter 參數
學術名詞
紡織科技
parameter 參數
學術名詞
經濟學
Parameter 參數;母數
學術名詞
會計學
parameter 參數
學術名詞
航空太空名詞
parameter 參數
學術名詞
化學名詞-化學術語
parameter 參數
學術名詞
海事
parameter 參數
學術名詞
氣象學名詞
parameter 參數
學術名詞
管理學名詞
parameter 母數
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
parameter 參數
學術名詞
海洋地質學
parameter 1.參數;2.標軸
學術名詞
測量學
parameter 參數
學術名詞
數學名詞-高中(含)以下數學名詞
parameter 參數;參變量
學術名詞
數學名詞
parameter 參數
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
parameter 參數
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
parameter 參數
學術名詞
地球科學名詞
parameter 標軸;參數
學術名詞
電力工程
parameter 參數
學術名詞
心理學名詞
parameter 母數;參數
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂名詞
parameter 參數
學術名詞
力學名詞
parameter 參數
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
parameter 參數
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
parameter 參數
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
parameter 參數
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
parameter 參數
學術名詞
計量學名詞
parameter 參數
學術名詞
社會學名詞
parameter 參數;母數
學術名詞
心理學名詞-兩岸心理學名詞
parameter 參數;母數
學術名詞
化學工程名詞
parameter 參數
學術名詞
音樂名詞
parameter 參數
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
parameter 參數
學術名詞
物理學名詞
parameter 參數
學術名詞
人體解剖學
parameter 參數;參變量
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
parameter 參數
學術名詞
設計學
parameter 參數
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
parameter 標軸距,參數
學術名詞
造船工程名詞
parameter 參數
學術名詞
電機工程
parameter 參數
學術名詞
機械工程
parameter 參數
學術名詞
電子計算機名詞
parameter 參數
標軸;參數;濕周(水文學) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
標軸;參數;濕周(水文學) parameter

引用網址: