QRCode

粒間孔隙

intergranular porosity

intergranular porosity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-地質
intergranular porosity 粒間孔隙率
學術名詞
礦冶工程名詞
intergranular porosity 粒間孔隙
粒間孔隙 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
粒間孔隙 intergranular porosity

引用網址: