QRCode

大氣供應面具

atmospheric-supplying respirator

atmospheric-supplying respirator 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
atmospheric-supplying respirator 大氣供應面具
大氣供應面具 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
大氣供應面具 atmospheric-supplying respirator
學術名詞
電機工程
大氣供應面具 atmospheric supplying respirator

引用網址: