QRCode

深度蝕刻

deep etching

學門: 細胞生物
deep etching 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
鑄造學
deep etching 深蝕
學術名詞
生命科學名詞
deep etching 深度蝕刻
學術名詞
機械工程
deep etching 深蝕刻
學術名詞
電機工程
deep etching 深蝕刻
學術名詞
電子工程
deep etching 深蝕刻
深度蝕刻 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生命科學名詞
深度蝕刻 deep etching

引用網址: