QRCode

羅漢果

Siraitiae Fructus

審譯日期: 106.10.12
Siraitiae Fructus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
藥學
Siraitiae Fructus 羅漢果
羅漢果 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-中醫
羅漢果 Momordicae Fructus
學術名詞
兩岸對照名詞-中醫
羅漢果 Grosvenor's momordica
學術名詞
藥學
羅漢果 Grosvenor's siratia {Siratiae Fructus}
學術名詞
藥學
羅漢果 Siraitiae Fructus

引用網址: