QRCode

1-甲基乙基苯;異丙苯

(1-methylethyl)benzene; isopropylbenzene

化學式: (CH3)2CHC6H5
(1-methylethyl)benzene; isopropylbenzene 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
(1-methylethyl)benzene; isopropylbenzene 1-甲基乙基苯;異丙苯
1-甲基乙基苯;異丙苯 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
1-甲基乙基苯;異丙苯 (1-methylethyl)benzene; isopropylbenzene

引用網址: