QRCode

逆流分溶裝置

countercurrent distributor

countercurrent distributor 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
countercurrent distributor 逆流分溶裝置
逆流分溶裝置 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
逆流分溶裝置 countercurrent distributor

引用網址: