QRCode

生物半化期

biological half-life

保健物理辭典

名詞解釋:  在生物體系內某一物質的量由生理過程以約成指數移除率減半所需要的時間。

生物半化期

biological half life

biological half life 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
biological half life 生物半衰期
學術名詞
核能名詞
biological half life 生物半化期
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
biological half life 生物半生期
學術名詞
電機工程
biological half life 生物半化期
生物半化期 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
生物半化期 biological half life
學術名詞
電機工程
生物半化期 biological half life

引用網址: