QRCode

植物區系

floristic region;florula region

floristic region;florula region 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
floristic region;florula region 植物區系
植物區系 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
植物區系 floristic region;florula region
學術名詞
林學
植物區系 Flora

引用網址: