QRCode

核接合;核融合

karyogamy;caryogamy

karyogamy;caryogamy 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
karyogamy;caryogamy 核接合;核融合
核接合;核融合 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
核接合;核融合 karyogamy;caryogamy

引用網址: