QRCode

肉芋

tan(ni)a, tana, tannier

tan(ni)a, tana, tannier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
tan(ni)a, tana, tannier 肉芋
肉芋 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
肉芋 tana, tannia, tannier
學術名詞
食品科技
肉芋 tan(ni)a, tana, tannier

引用網址: