QRCode

快中子分裂捕獲

capture, fast fission

capture, fast fission 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
capture, fast fission 快中子分裂捕獲
快中子分裂捕獲 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
快中子分裂捕獲 capture, fast fission
學術名詞
電機工程
快中子分裂捕獲 fast fission capture

引用網址: