QRCode

大[型]交換

gross-austausch

gross-austausch 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
gross-austausch 大[型]交換
學術名詞
地球科學名詞-大氣
gross-austausch 大[型]交換
大[型]交換 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
大[型]交換 gross-austausch
學術名詞
地球科學名詞-大氣
大[型]交換 gross-austausch

引用網址: