QRCode

中樞神經

Central Nervous System; CNS

郭志輝
2004年11月
舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。包括腦和脊髓。其作用是統合並分析由感覺神經傳達的多種情報,企劃並控制身體一切運動,以及身體內部環境,掌管記憶以及學習等高層次機能。

中樞神經

Central Nervous System; CNS

Central Nervous System; CNS 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
中樞神經 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機械工程
中樞神經 central nerve
學術名詞
電機工程
中樞神經 central nerve

引用網址: