QRCode

窄軌距

narrow gauge

narrow gauge 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
narrow gauge 狹軌距
學術名詞
測量學
narrow gauge 窄軌
學術名詞
土木工程名詞
narrow gauge 窄軌
雙語詞彙-公告詞彙
交通
narrow gauge 窄軌距
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
narrow gauge 窄軌
窄軌距 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
交通
窄軌距 narrow gauge

引用網址: