QRCode

編目錄,編制時間表,程序,工序

scheduling

scheduling 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
工業工程名詞
scheduling 排程
學術名詞
生產自動化
scheduling 排程
學術名詞
航空太空名詞
scheduling 行程
學術名詞
管理學名詞
scheduling 排程
學術名詞
電子計算機名詞
scheduling 排程
學術名詞
土木工程名詞
scheduling 排程
學術名詞
電力工程
scheduling 編目錄,編制時間表,程序,工序
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
scheduling 時間配當
學術名詞
電子計算機名詞
scheduling 排程
學術名詞
電子工程名詞
scheduling 定序
學術名詞
機械工程名詞
scheduling 行程;工作日程;日程計畫
編目錄,編制時間表,程序,工序 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
編目錄,編制時間表,程序,工序 scheduling

引用網址: