QRCode

核子原子碰撞

nucleon-uncleus collision

nucleon-uncleus collision 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
nucleon-uncleus collision 核子原子碰撞
核子原子碰撞 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
核子原子碰撞 nucleon-uncleus collision
學術名詞
電機工程
核子原子碰撞 uncleon-uncleus collision

引用網址: