QRCode

功能表驅動式

menu driven

menu driven 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
menu driven 功能表驅動式
學術名詞
電機工程
menu driven 功能表驅動式
學術名詞
電子計算機名詞
menu driven 選單驅動
功能表驅動式 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
功能表驅動式 menu driven
學術名詞
電機工程
功能表驅動式 menu driven

引用網址: