QRCode

蓋革計數管,蓋革計數器

geiger

geiger 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
Geiger 蓋革計數器
學術名詞
外國學者人名譯名-常見姓氏德語
Geiger 蓋格
學術名詞
電力工程
geiger 蓋革計數管,蓋革計數器
學術名詞
電機工程
Geiger 蓋革
蓋革計數管,蓋革計數器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
蓋革計數管,蓋革計數器 geiger

引用網址: