QRCode

同重核

isobars

保健物理辭典

名詞解釋:  同質量數而不同原子數的核種。

同重核

nuclear isobar

nuclear isobar 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
nuclear isobar 同重核
學術名詞
電力工程
nuclear isobar 核同量異位素
學術名詞
物理學名詞
nuclear isobar 核同重素
學術名詞
電機工程
nuclear isobar 同量核;核同量異位素
同重核 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
同重核 nuclear isobar
學術名詞
物理學名詞
同重核 isobaric nucleus

引用網址: