QRCode

燒斷[線]率,燒毀率

burn-out rate

burn-out rate 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
burn-out rate 燒斷[線]率,燒毀率
燒斷[線]率,燒毀率 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
燒斷[線]率,燒毀率 burn-out rate

引用網址: