QRCode

A放大器

A-amplifier

A-amplifier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
A-amplifier A放大器
學術名詞
電機工程
A-amplifier A 類放大器
A放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
A放大器 A-amplifier

引用網址: