QRCode

石油桶{美制,等於159公升}

petroleum barrel

petroleum barrel 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
計量學名詞
petroleum barrel 石油桶{美制,等於159公升}
石油桶{美制,等於159公升} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
計量學名詞
石油桶{美制,等於159公升} petroleum barrel

引用網址: