QRCode

實際區位

realized niche

realized niche 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
realized niche 實際生態區位
學術名詞
生態學名詞
realized niche 實際區位, 實際生態席位
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
realized niche 實際區位, 實際生態席位
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
realized niche 實際區位
學術名詞
海洋科學名詞
realized niche 實際區位
實際區位 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
實際區位 realized niche
學術名詞
海洋科學名詞
實際區位 realized niche

引用網址: