QRCode

平面感應器;平面探針

flat-surface sensor{=flat-surface probe}

flat-surface sensor{=flat-surface probe} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
flat-surface sensor{=flat-surface probe} 平面感應器;平面探針
平面感應器;平面探針 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
平面感應器;平面探針 flat-surface probe
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
平面感應器;平面探針 flat-surface sensor
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
平面感應器;平面探針 flat-surface probe
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
平面感應器;平面探針 flat-surface sensor{=flat-surface probe}

引用網址: