QRCode

異向性膜;各向異性膜

anisotropic membrane

anisotropic membrane 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
anisotropic membrane 異向性膜
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
anisotropic membrane 異向性膜;各向異性膜
學術名詞
化學工程名詞
anisotropic membrane 異向性膜;各向異性膜
異向性膜;各向異性膜 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
異向性膜;各向異性膜 anisotropic membrane
學術名詞
化學工程名詞
異向性膜;各向異性膜 anisotropic membrane

引用網址: