QRCode

(神經)修剪

pruning

pruning 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
心理學名詞
pruning (神經)修剪
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
pruning 修剪
學術名詞
電子計算機名詞
pruning 修剪法;裁剪法
學術名詞
電機工程
pruning 修剪
學術名詞
電子工程
pruning 修剪
(神經)修剪 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
心理學名詞
(神經)修剪 pruning

引用網址: