QRCode

生涯(職涯)發展

career development

career development 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
管理學名詞
career development 職涯發展
學術名詞
管理學名詞
career development 職涯發展
學術名詞
心理學名詞
career development 生涯(職涯)發展
學術名詞
心理學名詞-兩岸心理學名詞
career development 生涯發展;職涯發展
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
career development 經歷發展,事業發展
生涯(職涯)發展 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
心理學名詞
生涯(職涯)發展 career development

引用網址: