QRCode

外圖廓

exterior frame

測繪學辭典

名詞解釋:

係地圖用於整飾之外框。在內圖廓的延長線上,根據地圖圖式之規定,繪出外圖廓線。

外圖廓

exterior frame

exterior frame 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
exterior frame 外圓廓
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
exterior frame 外圖廓
外圖廓 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
外圖廓 exterior frame

引用網址: