QRCode

蝕刻機

etching machine

etching machine 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
etching machine 腐蝕機
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
etching machine 蝕刻機
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
etching machine 蝕刻機
學術名詞
機械工程
etching machine 蝕刻機
蝕刻機 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
蝕刻機 etching machine
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
蝕刻機 etching machine
學術名詞
機械工程
蝕刻機 etching machine

引用網址: