QRCode

概念綱要

conceptual schema

conceptual schema 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地理學名詞
conceptual schema 概念模式
學術名詞
電子計算機名詞
conceptual schema 概念簡圖
學術名詞
電子工程
conceptual schema 觀念綱要
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
conceptual schema 概念模式
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
conceptual schema 概念綱要
概念綱要 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
概念綱要 conceptual schema

引用網址: