QRCode

污水管

sewage pipe

中國大陸譯名: 污水管
sewage pipe 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
sewage pipe 污水管
學術名詞
機械工程
sewage pipe 下水管
污水管 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
污水管 sewage pipe; soil pipe
學術名詞
核能名詞
污水管 sewer
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
污水管 cesspipe
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
污水管 sewage pipe
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
污水管 sewer pipe
學術名詞
材料科學名詞
污水管 sewer pipe
學術名詞
機械工程
污水管 bilge pipe

引用網址: